FANDOM


Pupils-recite-panatang-makabayan-an-oath-of-allegiance-to-the-country-G3JFX3

Filipino schoolchildren reciting the Panatang Makabayan.

The Panatang Makabayan (English: Patriotic Oath) is an oath required to be sworn by all Filipino students in all Filipino educational institutions before class. The present form of the oath is stated in the Department of Education's Department Order No. 8 and guidelines were set in Republic Act No. 1265

Text

Original Filipino version Original English version Current Filipino version

(Sec. Raul Roco's revision)

Iniibig ko ang Pilipinas

Ito ang aking lupang sinilangan

Ito ang tahanan ng aking lahi

Ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan

Upang maging malakas, maligaya at kapakipakinabang

Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang

Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan

Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas

Paglilingkuran ko ang aking bayan nang walang pag-iimbot at ng buong katapatan

Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa wika, at sa gawa.

I love the Philippines.

It is the land of my birth;
It is the home of my people.
It protects me and helps me to be strong, happy and useful.
In return, I will heed the counsel of my parents;
I will obey the rules of my school;
I will perform the duties of a patriotic, law-abiding citizen;
I will serve my country unselfishly and faithfully
I will be a true Filipino in thought, in word, and in deed.

'Iniibig ko ang Pilipinas,'aking lupang sinilangan,

tahanan ng aking lahi;

kinukupkop ako at tinutulungang

maging malakas, masipag at marangal.

Dahil mahal ko ang Pilipinas,

diringgin ko ang payo

ng aking magulang,

susundin ko ang tungkulin

ng mamamayang makabayan:

naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal

nang buong katapatan.

Iaalay ko ang aking buhay,

pangarap, pagsisikap

sa bansang Pilipinas.